Az illetékes bíróságon kell benyújtani a válókeresetet, melyhez a keresetlevelet konkrét adatokkal kell kitölteni. Ezt az útmutatót követve a kerestlevél nem jelent nehézséget.

Hogyan készítse el a keresetlevelet?

 • három egyező példányban kézzel írva és aláírva
 • három egyező példányban géppel kitöltve és aláírását 2 tanúval hitelesítve

Milyen mellékleteket csatoljon?

 • eredeti házassági anyakönyvi kivonatot
 • a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát másolatban (ha a házasságból közös kiskorú gyermek származott)
  amennyiben jövedelme nem haladja meg a 28.500 Ft-ot és vagyona nincs vagy egyéb körülményei miatt létfenntartása veszélyeztetett, csatoljon költségmentességi nyomtatványt (melyet a bíróságok polgári irodáján beszerezhet)
 • költségmentességi kérelem hiányában csatoljon illetékbélyeget 30.000 Ft összegben

Hol nyújthatja be a keresetlevelet?

 • Az alperes lakóhelye, vagy
 • a házastársak utolsó közös lakhelye szerinti járásbíróságon.

Hogyan nyújthatja be a keresetlevelet?

 • Beadhatja a bíróság polgári irodájában személyesen, vagy
 • elhelyezheti a bíróság gyűjtőládájában munkaidőben, vagy
 • feladhatja postán a bíróság címére ajánlott küldeményként.

A feleknek a bíróság előtt egyezséget kell kötniük az alább felsorolt kérdésekben:

A.) A szülői felügyelet (korábban gyermekelhelyezés) kérdésében.

Lehet:

A/1.
Közös szülői felügyelet (annak minden részjogosítványát a szülők közösen gyakorolják: nevelés, gondozás, gyermek nevének meghatározása, tartózkodási helyének meghatározása, vagyonának kezelése, törvényes képviselete, gyámnevezés, valamint gyámságból való kizárás jogosultsága).

Ha a házastársak közös szülői felügyeletben állapodnak meg, úgy a kapcsolattartás kérdésében nem kell megegyezniük, a gyermek lakóhelyét azonban meg kell határozni.

A/2.
Nem közös szülői felügyelet (valamelyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot kizárólagosan avagy egyes részjogosítványokat a különélő szülő is gyakorolja a felek megállapodása szerint).

B.) Meg kell állapodni a kapcsolattartás kérdésében a különélő szülő és a gyermek (ek) között.

 • Közös szülői felügyelet esetén a kapcsolattartás kérdésében megállapodni nem kell.
 • A kapcsolattartás formájára, módjára és gyakoriságára elsődlegesen a felek megállapodása az irányadó.
 • Megállapodásuknak ki kell terjednie a folyamatos (rendszeres) kapcsolattartásra valamint az időszakos kapcsolattartás időpontjára (nyári szünet, páros ünnepek).

C.) Meg kell állapodni a kiskorú gyermek tartásáról.

 • A gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a különélő szülő elsősorban pénzben teljesíti (fő szabály).
 • Mindkét szülő vállalhat természetbeni tartási kötelezettséget.
 • A gyermektartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsősorban a szülők megállapodása az irányadó.
 • A szülők megállapodhatnak abban is, hogy a gyermekétől különélő szülő a tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget. A megállapodás akkor érvényes, ha abban meghatározzák azt az időszakot, amelynek tartamára a juttatás a tartást fedezi, és azt a gyámhatóság vagy perbeli egyezség esetén a bíróság jóváhagyja.
 • A tartásdíj összegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének 15-25%-ában kell meghatározni. Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelőző egy évi összes jövedelmére figyelemmel kell lenni.

D.) Meg kell állapodni a házastársi közös lakás használata kérdésében (valamelyik fél kizárólagos használatában, avagy az utolsó közös lakás osztott használatában, ez esetben részletezni kell a helyiségek megosztásának módját)

E.) Házastársi tartás kérdésében – ez irányú igény szerint.

Az új szabályok értelmében házastársi közös ingóvagyon megosztásában való megállapodás nem feltétele az egyező akaratnyilvánításon alapuló házasság felbontásának. A felek megállapodása önmagában nem elegendő az egyező akaratnyilvánítással történő bontáshoz. Szükséges, hogy perbeli egyezségüket a bíróság jóváhagyja.

A házasság felbontásánál a közös gyermek érdekét figyelembe kell venni. A szülői felügyelet gyakorlásának, a szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásnak és a gyermek tartásának rendezése során a gyermek érdekének kell elsődlegesen érvényesülnie.

E szabályok figyelembevételével dönt a bíróság a felek megállapodásáról, egyezségének jóváhagyásáról.

Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten

Miért veszítené el a gyerekeit, a vagyonát és az önbecsülését csak azért, mert nem működik a házassága?

Férjek és apák védelmében

Ha elkerülhető a válás, akkor tegyen meg mindent ennek érdekében. Ha nem, akkor készüljön fel rá úgy, hogy az a legkisebb kárt okozza a gyerekek fejlődésében, és ne vehessék el azt, ami fontos Önnek.

Tovább a jogsegély oldalra »

Jogi segítség a válás során